کسر شدن وجه و افزایش نیافتن بالانس

در صورت مشاهده تراکنش ناموفق از طریق درگاه،این موضوع خطای بانکی بوده و نهایتا تا 72 ساعت بعد از انجام تراکنش،از طرف بانک عودت داده می شود.