برای هر بازی می بایست حد اقل یک انتخاب داشته باشید
شنبه 26 یکشنبه 27 آبان
مهلت زمان شرکت در مسابقه :
مجموع جوایز تا این لحظه: 331,366  تومان
میزبان مساوی مهمان
Serbia 55% مساوی 18% Montenegro 27%
Turkey 34% مساوی 37% Sweden 29%
Azerbaijan 35% مساوی 30% Faroe Islands 35%
Malta 33% مساوی 32% Kosovo 35%
Italy 36% مساوی 32% Portugal 32%
Albania 29% مساوی 29% Scotland 41%
Romania 44% مساوی 26% Lithuania 30%
England 39% مساوی 29% Croatia 32%
Northern Ireland 25% مساوی 38% Austria 37%
Moldova 43% مساوی 29% Luxembourg 28%
San Marino 29% مساوی 30% Belarus 41%
Switzerland 25% مساوی 32% Belgium 43%
Greece 35% مساوی 32% Estonia 32%
Hungary 38% مساوی 30% Finland 32%
Spain 73% مساوی 19% Bosnia & Herzegovina 8%
مبلغ فرم:( 10 ) تومان