شنبه 26 یکشنبه 27 آبان
مهلت زمان شرکت در مسابقه :
مجموع جوایز تا این لحظه: 331,366  تومان

زمان برگزاری کشور لیگ بازی
97/08/26 17:30 EUROPE UEFA Nations League Serbia - Montenegro
97/08/26 20:30 EUROPE UEFA Nations League Turkey - Sweden
97/08/26 20:30 EUROPE UEFA Nations League Azerbaijan - Faroe Islands
97/08/26 20:30 EUROPE UEFA Nations League Malta - Kosovo
97/08/26 23:15 EUROPE UEFA Nations League Italy - Portugal
97/08/26 23:15 EUROPE UEFA Nations League Albania - Scotland
97/08/26 23:15 EUROPE UEFA Nations League Romania - Lithuania
97/08/27 17:30 EUROPE UEFA Nations League England - Croatia
97/08/27 20:30 EUROPE UEFA Nations League Northern Ireland - Austria
97/08/27 20:30 EUROPE UEFA Nations League Moldova - Luxembourg
97/08/27 20:30 EUROPE UEFA Nations League San Marino - Belarus
97/08/27 23:15 EUROPE UEFA Nations League Switzerland - Belgium
97/08/27 23:15 EUROPE UEFA Nations League Greece - Estonia
97/08/27 23:15 EUROPE UEFA Nations League Hungary - Finland
97/08/27 23:15 WORLD Friendly International Spain - Bosnia & Herzegovina